Onze referenties

GGD Brabant-Zuidoost

Europese aanbesteding telefonie

Voor GGD Brabant-Zuidoost en de Regionale Ambulance Voorziening is de Europese aanbesteding begeleid voor het leveren en migreren van één integrale telefonievoorziening, waarbij vaste telefonie met callcenter functionaliteit en mobiele telefonie, functioneel en technisch volledig geïntegreerd zijn met elkaar.

SSVO

Scholengemeenschap bestaande uit vier scholen

Voor 4 voortgezet onderwijsscholen zijn de mogelijkheden tot ICT-samenwerking onderzocht. Het advies bestaat uit een analyse van de huidige situatie (“ICT-foto”), een omschrijving van de samenwerkingsvisie en strategie en aanpak van de vervolgstappen.

Arcus College

Surf Cloud

Voor het Arcus College is een adviestraject uitgevoerd bestaande uit workshops en een adviesrapport (inrichtingsplan). Het advies betreft de transformatie van technische beheerorganisatie naar proactieve toekomstbestendige regieorganisatie. Deze wordt gebruikt als leidraad bij de reorganisatie van de ICT dienstverlening en organisatie.

Vitree

ICT-visie

Voor jeugdzorginstelling Vitree is aan de hand van de ICT-visie en onderzoek naar de ICT dienstverlening, een verbeterplan opgesteld met een concrete ICT strategie, doelstellingen en een plan van aanpak.

Saxion Hogescholen

Business case

Voor de Saxion Hogescholen is een advies opgesteld als input voor de besluitvorming over de realisatiefase van de verbeteringen van het Datacenter (Enschede) en de uitwijklocatie (Deventer). Drie scenario’s zijn beschouwd: ‘zelf doen’ (uitwijk aanpassen met de bedrijfskritische systemen) en ‘samen doen’ (IaaS binnen SURF).

Hogeschool Utrecht

Business case

Voor de Hogeschool Utrecht is een Business case opgesteld als input voor de besluitvorming over de realisatiefase van een OTA- en uitwijkomgeving als ‘Infrastructure as a Service’ (IaaS) oplossing binnen SURF (project KUBUS). Drie scenario’s zijn beschouwd: ‘zelf doen’ (een eigen secundaire datacenter), ‘samen doen’ (IaaS binnen SURF ) en ‘laten doen’ (publieke IaaS diensten).

Lindenhout

Outsourcing strategie en aanbesteding

Voor Lindenhout, een jeugdzorg instelling, is een onderzoek uitgevoerd naar de strategie om een schaalbare en flexibele opzet van de ICT infrastructuur en dienstverlening te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het besluit de ICT als geheel uit te besteden, waarvoor een aanbestedingstraject is uitgevoerd. Zoals ook voor de vernieuwing van: WAN, mobiele/vaste telefonie, Mobile device management en triple play diensten. Daarnaast interim ICT management uitgevoerd over een team van 4 medewerkers.

NGN International

ICT selectie en migratie

Voor NGM-International, een internationale handelsmaatschappij met ca. 20 medewerkers, is in het kader van de overname van moedermaatschappij Nidira – waarvan de ICT-faciliteiten werden overgenomen, de selectie begeleid van één nieuwe ICT partner die in staat is NGM volledig te ontzorgen, en de migratie van de ICT infrastructuur, netwerkverbindingen, vaste en mobiele telefonie, desktops/laptops, printers en het beheer.

Sint Maartenskliniek

Interim management

Voor de Sint Maartenskliniek, met ca. 1.900 medewerkers als enige ziekenhuis in Nederland gespecialiseerd in houding en beweging , is op de I&A afdeling de interim teamleider automatisering ingevuld en het veranderingsproces op de afdeling begeleid. Deze teamleider is verantwoordelijk voor de service desk en het technisch beheer conform de overeengekomen afspraken.

De Haagse Hogeschool

Aanbesteding outsourcing en opzet regie

Voor de Haagse Hogeschool, de hogeschool in Den Haag met ca. 1.900 medewerkers, is de aanbesteding van de outsourcing van het datacentrum op basis van een IaaS concept begeleid en een regieorganisatie opgezet binnen de dienst IT, unit Informatie Management. Doelstelling is het onderbrengen van alle concernapplicaties bij een IaaS-provider en het leeg op leveren van het huidige datacentrum.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Contract management

Voor de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden en West-Brabant, de veiligheidsregio van 26 gemeenten en de GHOR, brandweer en politie, zijn een aantal IT contacten geharmoniseerd en het proces voor contractbeheer ingerichten. Hiermee wordt meer grip verkregen op de contractuele afspraken, uitvoering, rapportage en financiële afhandeling van leveranciers.

VAOP

Informatiebeleid en ERP selectie

Voor VAOP een coöperatie van zo’n 180 gemeentes op het gebied van recyclebaar huisafval, is vanwege continuïteitsproblemen van het in gebruik zijnde maatwerk ERP systeem, onderzoek verricht naar het toekomstperspectief daarvan, het informatiebeleid opgesteld en een nieuwe ERP oplossing geselecteerd.

VolkerWessels

Van outsourcing strategie en aanbesteding tot migratie

Voor VolkerWessels Bouw en vastgoedontwikkeling is de migratie van nieuwe ICT infrastructuur naar één standaard werkplek aanbesteed, ontworpen en gebouwd (3.000 werkplekken) inclusief de outsourcing van beheer kantoorautomatisering, opzet van nieuw datacenter, organisatieadvies en invoering procesmatig werken d.m.v. ISM.

Fortis ASR Vezekeringen

Outsourcing

Voor Fortis ASR Verzekeringen zijn meerdere outsourcings-trajecten uitgevoerd. Deze trajecten zijn succesvol begeleid van RFI tot de transitie en uiteindelijke implementatie van het contract. De marktverkenningen zijn uitgevoerd met EquaTerra en Gartner.

Nationale Politie

Shared Service Center

Voor vtsPN, het ICT shared service center voor de 26 korpsen van Politie Nederland, is het insourcing traject begeleid voor de ICT faciliteiten van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) naar rekencentrum Midden.

Entréa

Van strategie, aanbesteding en outsourcing tot migratie

Voor Entréa, een instelling voor jeugdzorg, onderwijs en onderzoek, is het bestuur geadviseerd t.a.v. de ICT strategie. Het daaruit vloeiende ICT verbetertraject geregisseerd om de kwaliteit van de ICT infrastructuur en organisatie te verbeteren. In een 2e fase is samenwerking met andere jeugdzorginstellingen in Gelderland onderzocht. De conclusie was dat het beter was om te gaan uitbesteden, waarna aansluitend de outsourcing is aanbesteed en de transitie begeleid.

Veiligheidsregio Zeeland

Interim ICT management

Voor de Veiligheidsregio Zeeland, het orgaan voor veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland, is de I&A afdeling opgezet en het programmamanagement uitgevoerd voor alle bedrijfsvoeringsprojecten met een ICT component en projecten met een wettelijk kader zoals Digitale Bereikbaarheid Kaart.

Anne Frank Stichting

Professionaliseren ICT dienstverlening

Voor de Anne Frank Stichting, een onafhankelijke non-profitorganisatie met ca. 100 medewerkers, is de ICT dienstverlening geprofessionaliseerd door het uitvoeren van een quick scan met advies over het ICT-beleid en de inrichting en organisatie van de ICT afdeling voor de komende jaren. Daarbij wordt sturing gegeven aan dagelijks IT beheer en het doorvoeren van korte termijn verbeteringen.

DUO

Trainingen

Voor DUO zijn outsourcing trainingen en workshops verzorgd. Ondersteuning is verleent bij de totstandkoming van de sourcing regie unit. Dit heeft geleid tot een succesvolle integratie met het Ministerie van Onderwijs en DUO. Daarnaast is geadviseerd in diverse DUO sourcing trajecten, zoals o.a. bij de WSF.

RVKO

Strategievorming

Voor RVKO, een schoolbestuur met 50 scholen in het primaire onderwijs in Rotterdam eo, is een bijdrage geleverd aan de strategievorming van de ICT afdeling. ICT dient in het onderwijs een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in de uitbesteding van het de installatie, het beheer en onderhoud van de technische infrastructuur aan een IT leverancier.

GSBB

ICT-toekomstvisie

Voor de Gelderse Stichting tot Beheer & Bewindvoering is een analyse gemaakt van de huidige situatie (“ICT-foto”), het ICT-beleidsplan van GSBB t.o.v. ICT-visie van de huidige leverancier, en een advies uitgebracht met aandachtspunten en overwegingen t.a.v. toekomstige ICT-visie.